fbpx

Video Tutorials

การใช้งานตัวกรองค้นหาข้อมูล

การใช้งานบันทึกตัวกรอง (Saved Search)

การตั้ง Keywords ใน Watchlist และการแสดงข้อมูลหน้า Report

แนะนำการตั้ง Keywords ใน Watchlist และการแสดงข้อมูลหน้า Report เพื่อคัดกรองโครงการที่คุณสนใจ

เริ่มต้นใช้งานกับ G-Lead

แนะนำภาพรวมการใช้งานของเว็บไซต์ G-Lead ตั้งแต่การ Login เข้าสู่ระบบ เมนูต่างๆ ในหน้าเว็บ G-Lead ทั้ง หน้า Report, WatchList และการ Setting

การแสดงข้อมูลหน้า Report

อธิบายข้อมูลในหน้า Report ที่มาของ Report ในการคัดกรองข้อมูลโครงการจาก Watchlist และ Package ของลูกค้า

การ Customize ตารางในหน้า Report

สอนวิธีการ Customize ตารางในหน้า Report กรณีอยากดูเฉพาะ Column ที่สนใจ รวมถึงสามารถ Save Column หลังจาก Customize ไว้ได้