fbpx

วีดีโอการใช้งาน

เริ่มต้นใช้งานกับ G-Lead

แนะนำภาพรวมการใช้งานของเว็บไซต์ G-Lead ตั้งแต่การ Login เข้าสู่ระบบ เมนูต่างๆ ในหน้าเว็บ G-Lead ทั้ง หน้า Report, WatchList และการ Setting

การแสดงข้อมูลหน้า Report

อธิบายข้อมูลในหน้า Report ที่มาของ Report ในการคัดกรองข้อมูลโครงการจาก Watchlist และ Package ของลูกค้า

การ Customize ตารางในหน้า Report

สอนวิธีการ Customize ตารางในหน้า Report กรณีอยากดูเฉพาะ Column ที่สนใจ รวมถึงสามารถ Save Column หลังจาก Customize ไว้ได้

การใช้งานตัวกรองค้นหาข้อมูล

สอนการใช้งานตัวกรองค้นหาข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการได้

การดูข้อมูลโครงการ

การดูรายละเอียดของโครงการ ในเว็บไซต์ G-Lead สามารถดูข้อมูลต่างๆของโครงการ รวมถึงสามารถกด Link ไปเพื่อ Download เอกสาร และสามารถไปที่หน้า eGP ต้นทางโครงการได้

การ Export Report ออกมาเป็น Excel

เว็บไซต์ G-Lead สามารถดึงรายงานโครงการออกมาในรูปแบบ Excel ได้ และหาก Customize ตารางในหน้า Report ก็จะได้ไฟล์ตามรูปแบบที่ Custom