fbpx

10 โครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดปี 2566

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

1. บริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี

หน่วยจัดซื้อ : การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ 12,453.13 ล้านบาท

2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างของยานยนต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยจัดซื้อ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ 528.8 ล้านบาท

3. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศ ชนิด เจ็ตเอ-๑, เจพี-๘ และ อ.๑๐๐/๑๓๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยจัดซื้อ : กองทัพอากาศ

งบประมาณ 512.2 ล้านบาท

4. จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยจัดซื้อ : สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณ 475.89 ล้านบาท

5. ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงเน็ตเวิร์ก 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ พิกัด 500 กิโลโวลต์แอมแปร์ แรงดันด้านปฐมภูมิ 12 กิโลโวลต์ แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์

หน่วยจัดซื้อ : การไฟฟ้านครหลวง

งบประมาณ 322.85 ล้านบาท

6. ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยจัดซื้อ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

งบประมาณ 304.74 ล้านบาท

7. ประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยจัดซื้อ : โรงพยาบาลนครพิงค์

งบประมาณ 276.94 ล้านบาท

8. ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 4 รายการ

หน่วยจัดซื้อ : โรงพยาบาลราชวิถี

งบประมาณ 268.31 ล้านบาท

9. ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารหลัก อาคารต่างๆ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี อาคารสิริกิติ์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และพื้นที่ภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 งาน 

หน่วยจัดซื้อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณ 234.07 ล้านบาท

10. ประกวดราคาซื้อสารส้มน้ำ จำนวน 73,000 ตัน เลขที่ ซค.24-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยจัดซื้อ : การประปานครหลวง

งบประมาณ 196.45 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ