fbpx

5 ขั้นตอน การเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding

e-bidding

การประมูลงานภาครัฐในประเภท e-Bidding เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมประมูลจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐ โดยรูปแบบการประมูลออนไลน์นี้มีขั้นตอน และข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูล ซึ่งงานประมูลจากทางภาครัฐมีงบประมาณถึงหลักพันล้านบาทต่อปี จึงเป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการในการขยายกลุ่มลูกค้ามายังภาครัฐอีกช่องทางหนึ่ง

e-Bidding เป็นหนึ่งในประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูลงานสินค้าหรือบริการสำหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน ผ่านระบบออนไลน์ e-gp โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลจำเป็นต้องเข้ามาแข่งขันราคาภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะมีข้อกำหนด เช่น “เป็นสินค้าหรือบริการในการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ทั้งนี้หากงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานรัฐว่าจะกำหนดให้โครงการนั้นๆ ไปอยู่ในประเภทการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นๆ ได้” ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะนำเสนอวิธีการเสนอราคางานภาครัฐในประเภท e-Bidding ให้ผู้สนใจได้ศึกษาและปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้างานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการ

1. ลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ e-GP

สำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/ เพื่อสมัครใช้งานคลิก “ลงทะเบียนได้ที่นี่”

จากนั้นเลือกประเภทผู้ค้ากรณีที่เป็นนิติบุคคล/บุคคล/ห้างร้าน ที่มีความต้องการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาลงทะเบียนในหัวข้อ “ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน้าแบบฟอร์ม หลังจากนั้นให้ “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” เพื่อกรอกแบบแจ้งการลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐาน เช่น สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง จากนั้นส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนให้ต่อไป โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านช่องทาง E-mail ที่ใช้สมัคร และเมื่อหน่วยงานรัฐอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ผู้ค้าจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ส่วนในกรณีที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วให้คลิก “เข้าสู่ระบบ” จากนั้นก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

2. ดาวน์โหลดเอกสาร e-Bidding

หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเลือก “ค้นหาขั้นสูง” ในหน้า Homepage ของเว็บไซต์ e gp จะเข้าสู่หน้าค้นหาโครงการ

กรอกข้อมูลของโครงการที่ต้องการค้นหา เลือกประเภทประกาศเป็น “ประกาศเชิญชวน” > เลือกวิธีการจัดหา “e-Bidding” หลังจากนั้นกดค้นหาเพื่อแสดงรายชื่อโครงการ > คลิกที่รายชื่อโครงการที่ต้องการพร้อมดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาได้

3. จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอราคา

ผู้เสนอราคาสามารถจัดเตรียมรายละเอียดของเอกสารต่างๆ ที่จะใช้ในการเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศเชิญชวน โดยคลิกที่เมนู “จัดเตรียมเอกสาร e-Bidding” ในหน้าต่างหลังล็อกอิน > เพิ่มชุดเอกสาร > ระบุชุดเอกสารชื่อให้เรียบร้อย จากนั้นกด “บันทึก” > กดปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 2

4. อัปโหลดเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอราคา

ในขั้นตอนนี้ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่ต้องการให้ผู้เสนอราคาอัปโหลดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการยื่นข้อเสนอในโครงการที่ประกาศเชิญชวน โดยสามารถอัปโหลดโดยกดปุ่ม “Browse ไฟล์” โดยเอกสารประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วย

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
 • ผู้มีอำนาจควบคุม
 • เอกสารแสดงเอกสิทธิ์คุ้มครองการขึ้นศาลไทย
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • สำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

ส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วย

 • หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรณ์สแตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
 • สำเนาทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สำเนารับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขาที่หน่วยงานกำหนดไว้กับหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 หลักประกันการเสนอราคา

เป็นหลักประกันความเสียหายในกรณีที่ผู้เสนอราคาปฏิบัติตามกฎกติกาการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการที่มีงบประมาณเกินกว่า 5,000,000 บาท โดยมีการวางหลักประกันที่ผู้เสนอราคาสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เช็คหรือดราฟต์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายโดยลงวันที่ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
 • หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
 • พันธบัตรไทย
 • หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ

โดยสามารถยื่นหลักประกันกด “ยื่นหลักประกันการเสนอราคา” จากนั้นเลือกประเภทขอหลักประกัน และกรอกรายละเอียดตามที่ประเภทของแต่ละหลักประกันกำหนด

เมื่ออัปโหลดเอกสารทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นชื่อไฟล์เอกสารตามที่อัปโหลด และกด “บันทึก” > “กลับสู่หน้าหลัก” ระบบจะแสดงชุดเอกสารที่จัดเตรียมไว้ ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ

5. ขั้นตอนการเสนอราคา

การเสนอราคาจำเป็นต้องเสนอราคาตามระยะเวลาตามที่แต่ละโครงการกำหนด และควรหลีกเลี่ยงการเสนอราคาในเวลาที่ใกล้ครบกำหนด เพราะหากมีข้อผิดพลาดจะไม่สามารถเสนอราคาในโครงการนั้นๆ ได้ การเสนอราคาให้เริ่มต้นโดยกดที่เมนู “เสนอราคา e-Bidding” จากนั้นสามารถค้นหาข้อมูลโครงการที่ต้องการตามเมนูที่กำหนด หลังจากใส่ข้อมูลโครงการแล้วระบบจะปรากฏรายละเอียดของโครงการขึ้นมา คลิก “จัดเตรียมข้อเสนอ” ระบบจะแสดงข้อควรปฏิบัติในการเข้าเสนอราคา หากอ่านเรียบร้อยแล้วคลิก “ยอมรับ” จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

5.1 ขั้นตอนบันทึกเลือกรายการพิจารณา

หากมีหลายรายการสามารถเลือกได้โดยใส่เครื่องหมาย “✓” ในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือ และจะแสดงระยะเวลาในการส่งมอบงาน > กด “บันทึก” > “ไปขั้นตอนที่ 2”

5.2 ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

สามารถเลือกเอกสารที่ทำการอัปโหลดไปก่อนหน้านี้ได้ โดยคลิกที่ “เลือกเอกสารจัดเตรียม” > เลือกเอกสารตามรายการที่ต้องการโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในกล่องด้านซ้ายมือ > กด “ตกลง”  > “บันทึกชั่วคราว” 

สามารถตรวจสอบเอกสารที่ยื่นด้วยการกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลการยื่น” ในบริเวณด้านล่างได้ จากนั้นคลิก “ไปขั้นตอนเสนอราคา”

5.3 ขั้นตอนเสนอราคา

ระบบจะแสดงรายการที่ต้องการเสนอราคาพร้อมกับให้กรอกราคาที่ต้องการเสนอในกล่องบริเวณด้านขวาในหัวข้อ “ราคาที่เสนอ” หลังจากกรอกราคาที่ต้องการเสนอเรียบร้อยแล้ว > คลิก “จัดทำใบเสนอราคา” ระบบจะจัดทำใบเสนอราคาพร้อมระบุรายละเอียดการเสนอราคา และรายละเอียดของโครงการ

จากนั้นคลิก “พิมพ์” > และคลิก “ยืนยันการเสนอราคา” > ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง “ยอมรับ”

จากนั้นระบบแสดงหน้าต่างยืนยันตัวตนผ่าน OTP ในช่องทาง SMS และกรอกรหัสยืนยัน 6 หลักตามที่ได้รับจาก SMS และกด “ยืนยัน” และกด “พิมพ์” เพื่อเก็บหลักฐานการยื่นประมูลไว้เป็นหลักฐาน > คลิก “ตรวจสอบ” โดยที่ผู้เสนอราคาห้ามออกจากหน้าจอจนกว่าระบบจะขึ้นข้อความ “เสนอราคาสำเร็จ” ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding

คุณสามารถอ่านขั้นตอนและรายละเอียดการเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding เพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยการเสนอราคาผ่าน e-Bidding เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าประมูลกับทางภาครัฐ ทำให้มีการแข่งขันสูง ซึ่งการค้นหาโครงการที่ตรงกับธุรกิจนั้นต้องใช้เวลานานในการค้นหา ทำให้เข้าประมูลไม่ทันคู่แข่ง จนอาจพลาดโอกาสในการเข้าประมูลได้ โดยแพลตฟอร์ม G-LEAD สามารถช่วยให้การค้นหาโครงการประมูลที่ตรงกับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ โดยการคัดกรองผ่านคีย์เวิร์ดที่ตรงกับธุรกิจ พร้อมช่วยอัพเดตสถานะ และข้อมูลของโครงการที่คุณสนใจแบบวันต่อวัน ช่วยให้รู้ข้อมูลงานประมูลได้รวดเร็วขึ้นถึง 50% ไม่พลาดทุกโอกาสการสร้างรายได้ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทดลองใช้งานฟรี คลิก