fbpx

รู้จักกับ 4 สิทธิ์ผู้ใช้งานของ Online Banking

online banking

ธนาคารออนไลน์ (Online Banking) เป็นการให้บริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ เช่น โอนเงิน ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และดูประวัติการทำธุรกรรมได้ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยการทำธุรกรรมทางการเงินแต่ละประเภทจะถูกจำกัดสิทธิ์การใช้งานไว้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละสิทธิ์การใช้งานมีไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีนั่นเอง

โดยสิทธิ์ผู้ใช้งานแบบต่างๆ ของ Online Banking มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งสิทธิ์การใช้งานทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Admin

ผู้มีสิทธิ์ในการกำหนดและจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ เป็นสิทธิ์ขั้นสูงสุดที่สามารถเข้าถึงและดูข้อมูลทุกประเภทในระบบโดยมีสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ดังนี้

 • การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน Admin สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งาน Online Banking ของผู้ใช้งานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เช่น สิทธิ์ในการทำธุรกรรม การเข้าถึงข้อมูล และการดูแลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 
 • การสร้างบัญชีผู้ใช้ สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบ Online Banking ได้ โดยมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย 
 • การปรับแต่งระบบ สามารถปรับแต่งระบบ Online Banking เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ เช่น การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือข้อความสั้น 
 • การดูแลและบริหารจัดการระบบ Admin มีความรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการระบบ Online Banking เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบด้วยการอัพเดตระบบ

2. Maker

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการทำธุรกรรมการเงินโดยการทำธุรกรรมในระบบโดยมีสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลการเงินตามที่ได้รับอนุญาตในระบบ โดย Maker มีสิทธิ์การใช้งานดังนี้

 • การให้สิทธิ์การทำธุรกรรม Maker มีสิทธิ์ในการทำตั้งจ่ายบนระบบ Online Banking แต่ไม่สามารถทำจ่ายด้วยตนเอง ต้องให้ทาง Approver/Authorizer อนุมัติเพื่อทำธุรกรรมได้สมบูรณ์ เช่น โอนเงินออกได้ เป็นต้น
 • การตรวจสอบการทำธุรกรรม สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมในระบบ Online Banking ที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ หรืออยู่ระหว่างรอ Approver/Authorizer อนุมัติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม
 • การจัดการข้อมูลบัญชี ดูแลและจัดการข้อมูลบัญชีในระบบ Online Banking ได้ เช่น การเปิดบัญชีใหม่ การดูแลและอัพเดตข้อมูลบัญชี การดูยอดเงินคงเหลือ และการตรวจสอบประวัติธุรกรรม

3. Approver/Authorizer

ผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติธุรกรรมการเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดย Maker โดยมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมการเงิน และมีสิทธิ์ในการดูข้อมูลธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งจะคล้ายกับสิทธิ์ Maker แต่จะมีสิทธิ์บางสิทธิ์เพิ่มเติมดังนี้

 • การอนุมัติธุรกรรม มีสิทธิ์ในการอนุมัติธุรกรรมในระบบ Online Banking โดยจะต้องอนุมัติธุรกรรมที่ Maker ได้สร้างขึ้นก่อน ซึ่งอาจเป็นการอนุมัติการโอนเงินหรือการชำระบิล ก่อนที่จะถูกส่งไปยังผู้รับหรือบริษัทที่รับชำระบิล 
 • การตรวจสอบธุรกรรม มีสิทธิ์ในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่ Maker ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะอนุมัติ

4. View-Only/Checker

ผู้มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลการเงินและการทำธุรกรรมการเงินในระบบเท่านั้น โดยไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมการเงินได้ แต่มีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมการเงินที่ถูกดำเนินการไปแล้ว และดูประวัติการเงินของบัญชีในระบบ

 • การตรวจสอบธุรกรรม View-Only/Checker มีสิทธิ์ในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่ Maker และ Approver/Authorizer ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องและสมบูรณ์
 • การดูข้อมูล มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลการเงินในระบบ Online Banking เท่านั้น โดยไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมการเงินได้ เช่น สามารถดูยอดเงินในบัญชี ประวัติการเคลื่อนไหวของบัญชี และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการเงิน 
 • การตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้งาน มีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ Online Banking เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้ทำการดำเนินการในระบบอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของธนาคารหรือไม่ 
 • การตรวจสอบประวัติธุรกรรม มีสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติธุรกรรมการเงินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมนั้นถูกต้อง

โดยการใช้งานระบบ Lightwork StatementPro ต้องการใช้งานกับ User ที่สิทธิ์ View-Only เท่านั้น โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์ในการทำธุรกรรมโอนเงินเข้า-ออก เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า นอกจากนี้ข้อมูล Credential ทั้งหมดะถูกจัดเก็บใน Microsoft Azure Key Vault ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดมาตรฐานระดับ Microsoft Grade ได้รับการรับรองจากทั่วโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลบัญชีและข้อมูลส่วนตัวจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยไร้กังวล