fbpx

Statement Pro ช่วยจัดการบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดอย่างไร

นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติคอนโดมิเนียม (Condominium Juristic Person) คือ กลุ่มคนในนามบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างให้มาดูแลดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยนิติบุคคลจะมีหน้าที่รับคำร้องเรียนจากลูกบ้าน แจ้งข่าวสารของโครงการให้ลูกบ้านทราบ เป็นตัวแทนในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริหารจัดการเงินส่วนกลาง ใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการให้คงอยู่ในสภาพที่ดี โดยนิติบุคคลอาคารชุดจะมีสิทธิในการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ เพื่อดำเนินการจัดการและจัดสรรงบประมาณ และเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านเพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงการ


บทบาทของนิติบุคคลอาคารชุดจึงมีความสำคัญมาก เพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคารชุดจำนวนมาก ที่จะต้องสื่อสารกับลูกบ้านและบุคคลภายนอก รวมถึงจัดการทรัพย์สินของโครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ แต่มากกว่านั้นยังมีอีกหน้าที่สำคัญคือ การตรวจสอบบัญชีการเงินรวมถึงการเรียกเก็บค่าส่วนกลางและค่ากองทุน โดยปัญหาทางด้านการเงินที่นิติบุคคลอาคารชุดต้องเจอไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาด้านบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด

ปัญหาการบันทึกข้อมูลบัญชี

นิติบุคคลอาคารชุดหลายแห่งละเลยการบันทึกข้อมูลทางบัญชี เช่น การบันทึกข้อมูลไม่แม่นยำ หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางไม่ทัน จนทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย หรือไม่ปิดประกาศรายรับรายจ่ายให้ลูกบ้านทราบ ทำให้นิติบุคคลขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเกิดช่องโหว่ในการตรวจสอบจนกลายเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตได้ หรือการบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย คลาดเคลื่อนได้

ปัญหาการตรวจสอบบัญชี

นิติบุคคลอาคารชุดอาจเจอปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบทางบัญชีค่าใช้จ่าย เช่น ขาดการอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยไม่ใช้เช็ค ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบธุรกรรมการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากได้ รวมถึงการตรวจสอบสลิปการโอนเงินค่าส่วนกลางของลูกบ้านที่อาจตกหล่นที่ส่งผลให้รายรับของนิติบุคคลคลาดเคลื่อน

ปัญหางานบัญชีที่ซ้ำซ้อน

นิติบุคคลอาคารชุดอาจเจอปัญหาการทำเอกสารทางบัญชีที่มีจำนวนมากและซ้ำซ้อน เก็บเอกสารไม่ครบ ตกหล่น ส่งผลให้การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ล่าช้า ไม่สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแบบรายวันได้ ทำให้การพัฒนาปรับปรุงโครงการล่าช้าขึ้น

ปัญหาการจัดทำงบการเงิน

นิติบุคคลอาคารชุดไม่สามารถจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินเพื่อจัดส่งต่อสำนักงานที่ดินไม่ทัน  จากการติดตามสถานะการเงินไม่รวดเร็วมากพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการดำเนินงาน

จบทุกปัญหางานบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดด้วย StatementPro

จบปัญหางานบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด

เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านบัญชี ยิ่งในธุรกิจที่ต้องใช้ความแม่นยำในการทำรายการเดินบัญชี อย่างเช่น นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลคอนโด ที่ต้องจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้านเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายจึงต้องมีความแม่นยำ และรวดเร็ว เพื่ออุดช่องโหว่ความผิดพลาด และจัดการปัญหาความล่าช้าของการทำบัญชีรายเดือนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย AI StatementPro จะมีบทบาทในการจัดการงานบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดได้ดังนี้

ช่วยดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีอัตโนมัติ

StatementPro เทคโนโลยี AI ผสาน RPA สามารถช่วยดึงรายการเดินบัญชีอัตโนมัติได้แบบรายวัน รวมถึงช่วยดึงรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายของวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ปรับปรุงส่วนกลางของโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโครงการ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานประจำ ฯลฯ ก็จัดการข้อมูลได้แม่นยำ รวมถึงช่วยให้การอนุมัติจ่ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ช่วยจำแนกข้อมูลทางบัญชีจากหลากหลายธนาคารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

หากนิติบุคคลของโครงการมีจำนวนบัญชีหลายธนาคาร เช่น บัญชี A มีไว้เพื่อเป็นรายรับ-รายจ่ายสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง บัญชี B มีไว้เพื่อจัดเก็บค่าส่วนกลาง บัญชี C มีไว้เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีรูปแบบข้อมูลแตกต่างกันออกไป โดย StatementPro สามารถช่วยจำแนกข้อมูลตามที่ฝ่ายนิติบุคคลต้องการ พร้อมปรับรูปแบบของทุกธนาคารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยให้ทำงานได้ง่าย ตรวจสอบข้อมูลได้แม่นยำ

ตรวจสอบการจ่ายค่าส่วนกลางของลูกบ้าน

นิติบุคคลสามารถใช้ StatementPro รวบรวมข้อมูลรายรับ และดึงข้อมูลการชำระค่าส่วนกลางได้ตามต้องการ เช่น ชื่อบัญชี ยอดการโอน วันเวลาการโอน เพื่อตรวจสอบบิลค่าส่วนกลางจากลูกบ้านได้รวดเร็ว ติดตามค่าส่วนกลางที่ค้างจ่ายจากลูกบ้านได้ง่ายขึ้น หมดปัญหาการเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากลูกบ้าน หรือโอนค่าส่วนกลางผิดบัญชี

สรุปรายการเดินบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด

งานนิติบุคคลอาคารชุดเป็นอีกหนึ่งสายงานที่ต้องใช้ความแม่นยำในการทำงานบัญชีสูง ให้ StatementPro เทคโนโลยี AI สรุปรายการเดินบัญชีอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้กับงานบัญชีของนิติบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลสามารถโฟกัสกับการบริหารโครงการ และช่วยเพิ่มเวลาดูแลลูกบ้านได้มากขึ้นอีกด้วย